Παράλειψη διαθέσιμα μαθήματα

Διαθέσιμα Μαθήματα

Σκοπός του προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι:

•           Να μπορούν να μεταφέρουν αρχεία μεγάλου όγκου μέσω διαδικτύου  απλά και με ασφάλεια.

•           Να εξοικειωθούν με εφαρμογές λογισμικού που προορίζονται για την κατασκευή χρονογραμμών.

•           Να δημιουργούν, εύκολα και γρήγορα, βίντεο από φωτογραφίες

•           Να μπορούν να διαχειρίζονται αρχεία ή φακέλους στο νέφος

•           Να εξοικειωθούν με την χρήση του επεξεργαστή κειμένου στο νέφος

•           Να δημιουργούν φόρμες διαδικτυακά

•           Να εμπλακούν στη διαδικασία δημιουργίας και επεξεργασίας βιντεοπαρουσιάσεων και κουίζ

•           Να δημιουργούν ευχάριστο κλίμα μάθησης

Μεθοδολογία στην Εκαπίδευση Ενηλίκων:

  -Τεχνικές Ενεργητικής Μάθησης

  -Σχεδιασμός Διδακτικής Ενότητας

  -Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Προγράμματος

  -Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Μικροδιδασκαλία (Microteaching)

-Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας

-Αξιολόγηση μικροδιδασκαλίας

ΔΟΜΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων-Ιστορικό πλαίσιο

Τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων-Ανάγκες και προσδοκίες τους

Ο ρόλος και οι απαιτούμενες δεξιότητες του Εκπαιδευτή Ενηλίκων

Βασικές Θεωρίες Μάθησης Ενηλίκων

Η πρώτη συνάντηση-Τεχνικές γνωριμίας-Το Μαθησιακό Συμβόλαιο

Ομάδα-προσδιορισμός, στάδια διεργασίας και δυναμική της

 

 

Σκοπός Επιμορφωτικού Προγράμματος

Το παρόν πρόγραμμα Επιμόρφωσης των  Εκπαιδευτικών έχει ως σκοπό να εισάγει τους Εκπαιδευτικούς στις βασικές έννοιες της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης, θέματα που αφορούν άμεσα τόσο τους ασκούντες διοίκηση (π.χ. διευθυντές, υποδιευθυντές) όπως και τους εκπαιδευτικούς καθώς και αυτοί ασκούν διοίκηση από κοινού με τον διευθυντή και τους υποδιευθυντές σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η εισαγωγική προσέγγιση του προγράμματος δίνει έμφαση στη Διοίκηση των  Ανθρώπινων  πόρων ως βασικά εργαλεία για την άσκηση διοίκησης στο περιβάλλον του 21ου αιώνα που απαιτεί την συνεχή κατάκτηση της γνώσης και της ποιότητας.

Η διαμόρφωση ενός ασφαλούς και υγιεινού σχολικού περιβάλλοντος αποτελεί ανάγκη αλλά και προϋπόθεση, ώστε το σχολείο να υφίσταται ως θεμελιώδες σημείο αναφοράς για τη ζωή, τη μάθηση και την εργασία. Το φυσικό περιβάλλον του σχολείου μπορεί να επηρεάσει την υγεία τόσο των μαθητών όσο και του προσωπικού. Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας χρειάζονται ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον μάθησης, το οποίο προϋποθέτει την ύπαρξη εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, που πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές και πρακτικές ασφαλούς διαχείρισης και συντήρησης και για τους οποίους λαμβάνεται μέριμνα για την καθαριότητα και την υγιεινή.

 Ο εντοπισμός και η καταγραφή των επικίνδυνων σημείων για ατυχήματα και μεταδοτικά νοσήματα αποτελούν το αρχικό στάδιο επίτευξης ενός ασφαλούς και υγιεινού σχολικού περιβάλλοντος. Για να επιτευχθεί αυτό, προτείνεται η συστηματική διερεύνηση και καταγραφή - στην αρχή, κατά τη διάρκεια και στο τέλος της σχολικής χρονιάς- με καταλόγους ελέγχου των παραγόντων κινδύνου στο φυσικό σχολικό περιβάλλον για ατυχήματα και μεταδοτικά νοσήματα, προκειμένου να λαμβάνονται εγκαίρως μέτρα για την ελαχιστοποίηση και εξάλειψή τους σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς. Απαιτείται δηλαδή η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών, οικογενειών και μελών της ευρύτερης κοινότητας στο πλαίσιο των από κοινού προσπαθειών τους. 

Πρωταρχικό  μέλημα του προγράμματος να αναδειχθεί η αξία της Μουσειακής Αγωγής στην εκπαίδευση,   της εκπαιδευτικής  λειτουργίας  του μουσείου, της τοπικής ιστορίας και της πλούσιας εκπαιδευτικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η υλοποίηση μιας θεωρητικής και πρακτικής προσέγγισης στη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας σε μαθητές με μεταναστευτική και προσφυγική βιογραφία.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την εκπαιδευτική αξιοποίηση της Γεωπληροφορικής και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ).

Παρουσιάζονται αφηγήματα/προτάσεις που έχουν –σε μία πρώτη μορφή- γνωρίσει την κριτική, αφού έχουν γνωστοποιηθεί σε σεμινάρια, συνέδρια ή έχουν δημοσιευτεί, και αφορούν την προετοιμασία για την προσφορά των θρησκευτικών διδακτικών αγαθών από τον εκπαιδευτικό δάσκαλο και θεολόγο και παραμέτρους που συνδέονται με το νέο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος, σκέψεις για τη χρήση των πηγών και για τη θρησκευτική διδασκαλία της δημιουργίας, ενώ δεν παραλείπονται και προτάσεις για τη χρήση εφαρμογών των ΤΠΕ στη σχολική καθημερινότητα.  

Ο προγραμματισμός και η προετοιμασία του εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής με έμφαση στην αξιοποίηση του αναλυτικού προγράμματος και η πρακτική εφαρμογή της δημιουργίας ενός εργαλείου προγραμματισμού πολλές φορές προκαλεί σύγχυση και προβληματισμό, με αποτέλεσμα τη ματαίωση κάθε προσπάθειας. Ο μάχιμος εκπαιδευτικός της τάξης χρειάζεται διαθέσιμα εργαλεία που θα τον βοηθούν, παρόμοια με εκείνα που παρουσιάζονται στα θεματικά περιεχόμενα αυτής της ηλεκτρονικής επιμορφωτικής προσέγγισης. Προφανώς, η ύλη της διδακτικής της σχολικής Φυσικής Αγωγής δεν μπορεί να περιορισθεί σε μια επιμορφωτική δράση, ωστόσο η θεματολογία του παρόντος δύναται να επιτελέσει επικουρικό ρόλο στην καθημερινή διδακτική πρακτική και προετοιμασία. Εξάλλου, η επιτυχία του προγραμματισμού σε κάθε επίπεδο επαληθεύεται στην πρακτική εφαρμογή, δεχόμενοι βέβαια την άποψη ότι η επίλυση των σφαλμάτων της πρακτικής θα πρέπει να αναζητείται στη θεωρία.

Αντικείμενο του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι η προσέγγιση του πεδίου της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και ειδικότερα της αξιολόγησης του μαθητή.  Δίνεται έμφαση σε έννοιες όπως αυτοαξιολόγηση μαθητή, ετεροαξιολόγηση, αυτορρύθμιση, αναστοχασμός, περιγραφική αξιολόγηση, αξιολόγηση βασισμένη στην παρατήρηση και γίνεται ανάλυση των τεχνικών και εργαλείων της αυθεντικής αξιολόγησης, όπως ο φάκελος υλικού μαθητή (student portfolio). 

Αντικείμενο του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι η προσέγγιση του πεδίου της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και ειδικότερα της αξιολόγησης του μαθητή.  Δίνεται έμφαση σε έννοιες όπως αυτοαξιολόγηση μαθητή, ετεροαξιολόγηση, αυτορρύθμιση, αναστοχασμός, περιγραφική αξιολόγηση, αξιολόγηση βασισμένη στην παρατήρηση και γίνεται ανάλυση των τεχνικών και εργαλείων της αυθεντικής αξιολόγησης, όπως ο φάκελος υλικού μαθητή (student portfolio). 

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι επιμορφούμενοι τις επιπλοκές από τη διάτρηση και τοποθέτηση κοσμημάτων στην περιστοματική και ενδοστοματική περιοχή του προσώπου καθώς και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψή τους, να κατανοήσουν την επίδραση κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων στην στοματική υγεία των ανθρώπων, & να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας της στοματικής υγείας παρακινώντας τους μαθητές για την αποφυγή υιοθέτησης ακραίων μεθόδων καλλωπισμού του προσώπου τους.

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν το πρότυπο της Μεσογειακής Δίαιτας και την Αγωγή Υγείας. Μέσα από την παρακολούθηση των επιμέρους ενοτήτων, οι συμμετέχοντες θα αναβαθμίσουν τις δεξιότητες και ικανότητες τους ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο ρόλο του  οργανωτή ενός σχολικού προγράμματος Αγωγής Υγείας με θέμα την Μεσογειακή Δίαιτα.