Παράλειψη διαθέσιμα μαθήματα

Διαθέσιμα Μαθήματα

Σκοπός Επιμορφωτικού Προγράμματος

Το παρόν πρόγραμμα Επιμόρφωσης των  Εκπαιδευτικών έχει ως σκοπό να εισάγει τους Εκπαιδευτικούς στις βασικές έννοιες της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης, θέματα που αφορούν άμεσα τόσο τους ασκούντες διοίκηση (π.χ. διευθυντές, υποδιευθυντές) όπως και τους εκπαιδευτικούς καθώς και αυτοί ασκούν διοίκηση από κοινού με τον διευθυντή και τους υποδιευθυντές σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η εισαγωγική προσέγγιση του προγράμματος δίνει έμφαση στη Διοίκηση των  Ανθρώπινων  πόρων ως βασικά εργαλεία για την άσκηση διοίκησης στο περιβάλλον του 21ου αιώνα που απαιτεί την συνεχή κατάκτηση της γνώσης και της ποιότητας.

Η διαμόρφωση ενός ασφαλούς και υγιεινού σχολικού περιβάλλοντος αποτελεί ανάγκη αλλά και προϋπόθεση, ώστε το σχολείο να υφίσταται ως θεμελιώδες σημείο αναφοράς για τη ζωή, τη μάθηση και την εργασία. Το φυσικό περιβάλλον του σχολείου μπορεί να επηρεάσει την υγεία τόσο των μαθητών όσο και του προσωπικού. Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας χρειάζονται ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον μάθησης, το οποίο προϋποθέτει την ύπαρξη εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, που πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές και πρακτικές ασφαλούς διαχείρισης και συντήρησης και για τους οποίους λαμβάνεται μέριμνα για την καθαριότητα και την υγιεινή.

 Ο εντοπισμός και η καταγραφή των επικίνδυνων σημείων για ατυχήματα και μεταδοτικά νοσήματα αποτελούν το αρχικό στάδιο επίτευξης ενός ασφαλούς και υγιεινού σχολικού περιβάλλοντος. Για να επιτευχθεί αυτό, προτείνεται η συστηματική διερεύνηση και καταγραφή - στην αρχή, κατά τη διάρκεια και στο τέλος της σχολικής χρονιάς- με καταλόγους ελέγχου των παραγόντων κινδύνου στο φυσικό σχολικό περιβάλλον για ατυχήματα και μεταδοτικά νοσήματα, προκειμένου να λαμβάνονται εγκαίρως μέτρα για την ελαχιστοποίηση και εξάλειψή τους σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς. Απαιτείται δηλαδή η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών, οικογενειών και μελών της ευρύτερης κοινότητας στο πλαίσιο των από κοινού προσπαθειών τους. 

Ο προγραμματισμός και η προετοιμασία του εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής με έμφαση στην αξιοποίηση του αναλυτικού προγράμματος και η πρακτική εφαρμογή της δημιουργίας ενός εργαλείου προγραμματισμού πολλές φορές προκαλεί σύγχυση και προβληματισμό, με αποτέλεσμα τη ματαίωση κάθε προσπάθειας. Ο μάχιμος εκπαιδευτικός της τάξης χρειάζεται διαθέσιμα εργαλεία που θα τον βοηθούν, παρόμοια με εκείνα που παρουσιάζονται στα θεματικά περιεχόμενα αυτής της ηλεκτρονικής επιμορφωτικής προσέγγισης. Προφανώς, η ύλη της διδακτικής της σχολικής Φυσικής Αγωγής δεν μπορεί να περιορισθεί σε μια επιμορφωτική δράση, ωστόσο η θεματολογία του παρόντος δύναται να επιτελέσει επικουρικό ρόλο στην καθημερινή διδακτική πρακτική και προετοιμασία. Εξάλλου, η επιτυχία του προγραμματισμού σε κάθε επίπεδο επαληθεύεται στην πρακτική εφαρμογή, δεχόμενοι βέβαια την άποψη ότι η επίλυση των σφαλμάτων της πρακτικής θα πρέπει να αναζητείται στη θεωρία.

Αντικείμενο του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι η προσέγγιση του πεδίου της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και ειδικότερα της αξιολόγησης του μαθητή.  Δίνεται έμφαση σε έννοιες όπως αυτοαξιολόγηση μαθητή, ετεροαξιολόγηση, αυτορρύθμιση, αναστοχασμός, περιγραφική αξιολόγηση, αξιολόγηση βασισμένη στην παρατήρηση και γίνεται ανάλυση των τεχνικών και εργαλείων της αυθεντικής αξιολόγησης, όπως ο φάκελος υλικού μαθητή (student portfolio). 

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν το πρότυπο της Μεσογειακής Δίαιτας και την Αγωγή Υγείας. Μέσα από την παρακολούθηση των επιμέρους ενοτήτων, οι συμμετέχοντες θα αναβαθμίσουν τις δεξιότητες και ικανότητες τους ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο ρόλο του  οργανωτή ενός σχολικού προγράμματος Αγωγής Υγείας με θέμα την Μεσογειακή Δίαιτα.