Παράλειψη διαθέσιμα μαθήματα

Διαθέσιμα Μαθήματα

Σκοπός Επιμορφωτικού Προγράμματος

Το παρόν πρόγραμμα Επιμόρφωσης των  Εκπαιδευτικών έχει ως σκοπό να εισάγει τους Εκπαιδευτικούς στις βασικές έννοιες της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης, θέματα που αφορούν άμεσα τόσο τους ασκούντες διοίκηση (π.χ. διευθυντές, υποδιευθυντές) όπως και τους εκπαιδευτικούς καθώς και αυτοί ασκούν διοίκηση από κοινού με τον διευθυντή και τους υποδιευθυντές σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η εισαγωγική προσέγγιση του προγράμματος δίνει έμφαση στη Διοίκηση των  Ανθρώπινων  πόρων ως βασικά εργαλεία για την άσκηση διοίκησης στο περιβάλλον του 21ου αιώνα που απαιτεί την συνεχή κατάκτηση της γνώσης και της ποιότητας.

Μεθοδολογία στην Εκαπίδευση Ενηλίκων:

  -Τεχνικές Ενεργητικής Μάθησης

  -Σχεδιασμός Διδακτικής Ενότητας

  -Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Προγράμματος

  -Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Μικροδιδασκαλία (Microteaching)

-Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας

-Αξιολόγηση μικροδιδασκαλίας