Παράλειψη διαθέσιμα μαθήματα

Διαθέσιμα Μαθήματα

Σκοπός Επιμορφωτικού Προγράμματος

Το παρόν πρόγραμμα Επιμόρφωσης των  Εκπαιδευτικών έχει ως σκοπό να εισάγει τους Εκπαιδευτικούς στις βασικές έννοιες της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης, θέματα που αφορούν άμεσα τόσο τους ασκούντες διοίκηση (π.χ. διευθυντές, υποδιευθυντές) όπως και τους εκπαιδευτικούς καθώς και αυτοί ασκούν διοίκηση από κοινού με τον διευθυντή και τους υποδιευθυντές σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η εισαγωγική προσέγγιση του προγράμματος δίνει έμφαση στη Διοίκηση των  Ανθρώπινων  πόρων ως βασικά εργαλεία για την άσκηση διοίκησης στο περιβάλλον του 21ου αιώνα που απαιτεί την συνεχή κατάκτηση της γνώσης και της ποιότητας.

Σκοπός Επιμορφωτικού Προγράμματος

Το παρόν πρόγραμμα Επιμόρφωσης των  Εκπαιδευτικών έχει ως σκοπό να εισάγει τους Εκπαιδευτικούς στις βασικές έννοιες της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης, θέματα που αφορούν άμεσα τόσο τους ασκούντες διοίκηση (π.χ. διευθυντές, υποδιευθυντές) όπως και τους εκπαιδευτικούς καθώς και αυτοί ασκούν διοίκηση από κοινού με τον διευθυντή και τους υποδιευθυντές σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η εισαγωγική προσέγγιση του προγράμματος δίνει έμφαση στη Διοίκηση των  Ανθρώπινων  πόρων ως βασικά εργαλεία για την άσκηση διοίκησης στο περιβάλλον του 21ου αιώνα που απαιτεί την συνεχή κατάκτηση της γνώσης και της ποιότητας.

Επιμέρους στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος:

1. Θα γνωρίσετε τις πολιτικές και τα είδη επιμόρφωσης ως παράγοντα που επηρεάζει  την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Ειδικότερα, σήμερα που η συνεχής και δια βίου εκπαίδευση προωθείται όλο και περισσότερο, με τα νέα μοντέλα των επιχειρήσεων και οργανισμών να  εφαρμόζονται και στην εκπαίδευση, η επιμόρφωση αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα βελτίωσης και εξέλιξης του εκπαιδευτικού, τόσο ατομικής όσο και επαγγελματικής.

2. Θα  αναγνωρίσετε και θα συζητήσετε τη φύση της εργασίας των διοικητικών στελεχών και θα τη συγκρίνετε με τη φύση της εργασίας των διευθυντών των  σχολείων ως  εκπαιδευτικών οργανισμών. Θα αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις για την οργάνωση της σχολικής μονάδας και συγχρόνως για όλες τις λειτουργίες και τις πρακτικές της διοίκησης. Επίσης, πόσο αποτελεσματική, αποδοτική ή ποιοτική μπορεί να χαρακτηριστεί μία οργάνωση.

3. Θα εστιάσετε περισσότερο  σε μία λειτουργία της διοίκησης, τη διεύθυνση. Στη διεύθυνση εντάσσεται η ανάπτυξη και η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Το μέσο για την αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα είναι η επικοινωνία. Η σωστή επικοινωνία χαρακτηρίζει τις ηγετικές προσωπικότητες που επιτυγχάνοντας τη συνεργασία με όλους τους φορείς, οδηγούνται στον άμεσο χειρισμό συγκρουσιακών καταστάσεων  και στη επίλυση των προβλημάτων.

4. Θα αντιληφτείτε ότι για την άσκηση αποτελεσματικής διεύθυνσης θεωρείται απαραίτητη η δημιουργία ομάδων και η ανάπτυξη της συνεργατικής νοημοσύνης. Η δημιουργικότητα και η ενσυναίσθηση συντελούν στην ανάπτυξη συνεργατικών περιβαλλόντων που βελτιώνουν την ατομική απόδοση αλλά και αυτή των ομάδων .

 5. Θα γνωρίσετε και θα περιβάλλετε με εμπιστοσύνη το ρόλο των νέων τεχνολογιών & των διαδικτυακών εργαλείων στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων. Στην ανάπτυξη των συν-δημιουργικών περιβαλλόντων συντέλεσε και συντελεί η χρήση της ψηφιακής επικοινωνίας καθώς βοηθά να δημιουργηθούν συνθήκες τάξης στα σημερινά πραγματικά περιβάλλοντα, που χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα, σύγχυση, απανωτές κρίσεις και γενικά αταξία.

 6. Θα γνωρίσετε και θα μπορείτε να εφαρμόσετε στην πράξη την τέταρτη από τις λειτουργίες της διοίκησης: τον έλεγχο, είτε αυτός αναφέρεται στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής μονάδας και γενικότερα του εκπαιδευτικού έργου είτε, ειδικότερα, στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Με την κάθε είδους αξιολόγηση να προκαλεί εντάσεις και συγκρουσιακές καταστάσεις στους οργανισμούς και ειδικά στα σχολεία λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η επίγνωση των προϋποθέσεων, των ιδιαίτερων συνθηκών και των συνεπειών των αξιολογήσεων τοποθετεί αυτές τις διαδικασίες στο σωστό τους πλαίσιο.

 

Βασικές Ενότητες και  Υπο-ενότητες του προγράμματος:

 1.   Επαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού

(ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

                  i.    Κυρίαρχες παραδοχές

                  ii.    Πολιτικές και είδη επιμόρφωσης

                  iii.    Παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ανάπτυξη

 2.    Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Σχολική αποτελεσματικότητα 

 (ΓΕΡΑΚΗ ΑΚΡΙΒΟΥΛΑ)

                    i.    Τα σχολεία ως οργανισμοί - ιδιαιτερότητες των σχολικών μονάδων

                  ii.    Διοικητικά στελέχη - φύση της εργασίας των διοικητικών στελεχών

                iii.   Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων - φύση της εργασίας των διευθυντών

                 iv.     Διεύθυνση σχολικής μονάδος στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

                   v.    Αποτελεσματικότητα – Αποδοτικότητα – Παραγωγικότητα

                 vi.    Η έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση- Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

 

3.      Ανάπτυξη και Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 

(ΜΑΤΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ)

                 i.    Ηγεσία και μοντέλα διοίκησης

                 ii.    Πρακτικές μέθοδοι διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

                 iii.    Επικοινωνία, δεξιότητες συνεργασίας

                 iv.    Διαχείριση συγκρούσεων

 4.      Ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών & των Διαδικτυακών εργαλείων στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Mονάδων: Παραδείγματα, εφαρμογές & μελέτες περίπτωσης

(ΛΙΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

                 i.    Διαδικτυακά εργαλεία συλλογής δεδομένων: ερωτηματολόγια, αιτήσεις, ψηφοφορίες, αξιολόγηση

                 ii.    Επεξεργασία & διαχείριση ερωτήσεων διαφόρων τύπων σε διαδικτυακά ερωτηματολόγια

                iii.   Συλλογή, Αποθήκευση & επεξεργασία δεδομένων

 

5.      Δημιουργικός Ηγέτης: Η Συνεργατική Νοημοσύνη στις Δημιουργικές Ομάδες  (ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ)

i.     Συνεργατική Νοημοσύνη: Σκέψου μαζί με άτομα που σκέφτονται διαφορετικά

Μοντέλα αναγνώρισης και μέτρησης συνεργατικής νοημοσύνης

 ii.     Συν-δημιουργικότητα: Γνώρισε τον δημιουργικό εαυτό σου και τους άλλους

Εξοικείωση με τις τελευταίες έρευνες της νευρο-επιστήμης για τη δημιουργικότητα και τη συν-δημιουργικότητα 

Εφαρμογή των αποτελεσμάτων των προηγούμενων ερευνών στην καθημερινή δραστηριότητα

  iii.    Περιβάλλοντα Συνεργατικής Νοημοσύνης και Συν-δημιουργικότητας: Δημιούργησε χώρους ανάπτυξης ιδεών

Κατασκευή συν-εργατικών συν-δημιουργικών περιβαλλόντων

 iv.     Ενσυνείδητη Οξυδέρκεια: Αναγνώρισε τη δημιουργική ροή και τη συγχρονικότητα στις ομάδες και τα συστήματα

Ενσυναίσθηση: Εγώ, ο Άλλος, το Περιβάλλον

Δημιουργική ροή στις ομάδες και ανάπτυξη δυναμικού (Ζώνη Δημιουργικής Ροής και Συν-Εργασίας)

   v.    Ηγεσία σε ομάδες: Γίνε ηγέτης στη μια ομάδα και μέλος στην άλλη

Ενσυναίσθηση, διαχείριση συγκρούσεων 

Αναζήτηση ευκαιριών υπό έλεγχο και εκτός ελέγχου

Μοντέλα, τεχνικές και εργαλεία διαμοιραζόμενης ηγεσίας

Επίτευξη μέγιστης απόδοσης ομάδων

    vi.    Από τη θεωρία στην πράξη: Γνώρισε και αξιολόγησε το δυναμικό στον εαυτό σου και τους άλλους

Εφαρμογή λύσεων και αξιολόγηση της συν-εργατικής συν-δημιουργικότητας στην πράξη σε πραγματικά περιβάλλοντα πολυπλοκότητας, σύγχυσης και κρίσης

 6.      Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Μονάδας και Εκπαιδευτικού έργου

(ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

          i.     Αναγκαιότητα, ρόλος, σημασία, είδη & μοντέλα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης

          ii.    Βασικά αξιώματα – κίνητρα

          iii.     Επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

           iv.    Μέθοδοι & προβλήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού

            v.    Κριτήρια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού

 

7.      Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

(ΜΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ)

      i.    η έννοια του "μοντέλου αξιολόγησης"

      ii.    το CIPP

       iii.   στοχοκεντρική αξιολόγηση

        iv.  ανταποκριτική αξιολόγηση

         v.  αξιολογησιμότητα

         vi. διαχείριση της αξιολόγησης

         vii. ρόλος του αξιολογητή και των συμμετεχόντων

        viii. περιγραφή του προγράμματος

        ix.  κριτήρια και μεθοδολογία αξιολόγησης

        x.  αναφορά, παρουσίαση και διάχυση των ευρημάτων

       xi.   μεταξιολόγηση